I. Warunki ogólne
 
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ksiazkigor.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 
2. Sklep www.ksiazkigor.pl jest prowadzony przez firmę: krokdalej.pl
 
3. Adres do korespondencji: ksiazkigor@gmail.com
 
4. Zakup w sklepie internetowym www.ksiazkigor.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 
II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
Procedurę zamówienia można realizować poprzez konto lub bez posiadania konta.
 
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 
7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Zakupione towary wysyłane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w ciągu 3 dni roboczych od zarejestrowania płatności w serwisie lub na koncie krokdalej.pl. W przypadku płatności za pobraniem towar wysyłany jest w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
 
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma krokdalej.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 
9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono zostały dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 
10. krokdalej.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku nie uiszczenia zapłaty zamówienie zostanie anulowane.
 
12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ksiazkigor.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 
13. krokdalej.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 
14. krokdalej.pl prowadzi w ramach działalności sklepu www.ksiazkigor.pl sprzedaż wysyłkową, istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
 
III. Polityka prywatności Sklepu Książki Gór 

15. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

16. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma krokdalej.pl Karolina Obara, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23G/42, 31-234 Kraków, adres do korespondencji: ul. Oboźna 31, 30-010 Kraków, NIP: 664-156-83-12, REGON: 120955252, adres poczty elektronicznej: ksiazkigor@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 533 499 988 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.  
 
IV. Płatności
 
17. Po wybraniu formy płatności zostaniesz przekierowany do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart.
18. Pracownicy Działu Obsługi Klienta w każdej chwili służą pomocą i wyjaśniają wszelkie wątpliwości.
19. Metody płatności:
karta płatnicza: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD. PBK Styl i inne
przelewy elektroniczne z banków: mBank, PKO S.A., Pekao BP S.A., Santander Polska, Nordea Bank, ING (Bank Śląski) i inne, przelew tradycyjny.

V. Odstąpienie od umowy
 
1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Konsument - czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W razie odstąpienie od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
2. W celu skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany poinformować Sklep: antykwariat i księgarnia Książki GÓR z siedzibą Oboźna 31, 30-010 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, pocztą elektroniczną)
3. Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest poniżej.
 
Formularz odstąpienia od umowy na postawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienie od umowy:
 
Książki GÓR z siedzibą: Oboźna 31, 30-010 Kraków
„Ja/My* niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :
Data zawarcia umowy/odbioru*:
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
Adres Konsumenta (-ów):
Podpis Konsumenta (-ów) – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
*niepotrzebne skreślić”
 
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep) , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żądnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument zobowiązany jest do odesłania rzeczy do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w wypadkach:
• świadczeń będących rzeczami nieprefabrykowanymi, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• świadczeń, których przedmiot (ze względu na swój charakter) zostaje nierozerwalnie związany z innymi rzeczami.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostarczania treści cyfrowych (e-wydań), które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Jeżeli chodzi o e-wydania, odstąpić od umowy można wyłącznie w przypadku, gdy zamówienie/ia nie zostały opłacone.
11. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 
VI. Rękojmia i gwarancja
 
Sklep odpowiada względem Konsumenta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w zakresie i na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
Reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta i zakupionego towaru, dowód zakupu, wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz żądanie obniżenia ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni lub zobowiąże się wymienić rzecz na rzecz wolną od wad lub usunąć wadę. Konsument może zamiast oferowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad towaru, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
Klient lub Konsument przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane powinno się nie przyjmować przesyłki i w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć poprzez wizytę w siedzibie Sklepu, pisemnie na adres Sklepu, poprzez przesłanie e-maila na adres ksiazkigor@gmail.com lub telefonicznie na nr 533 499 988. W przypadku reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub w trakcie wizyty w Sklepie, zostanie sporządzona notatka zawierająca informacje przekazane przez Klienta lub Konsumenta. W ten sam sposób składane są reklamacje również w innych przypadkach stwierdzenia przez Klienta lub Konsumenta niezgodności towaru z zamówieniem.
 
Sklep udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni. W razie nie udzielenia odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
Za towar wadliwy uznaje się:
w przypadku książek nowych towar, który w chwili wydania jest niezgodny z treścią umowy;
w przypadku książek używanych wady, które nie zostały wymienione w opisie książki.
Za wadliwe e-wydanie uznaje się plik, który w chwili wydania jest niezgodny z treścią umowy.
Reklamacji nie podlega format oferowanych e-wydań ani niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazane pod e-wydaniami.
W przypadku reklamacji e-wydań należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą e-mailową ksiazkigor@gmail.com lub telefoniczną tel.: 533 499 988.
 
Sklep odpowiada na zasadzie rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady rzeczy przed upływem dwóch lat od wydania tej rzeczy Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi na zasadzie art. 558 §1 kodeksu cywilnego.

 

 
 
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cie o nowościach, promocjach
 
Kontakt
krokdalej.pl
Oboźna 31
30-010 Kraków
Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek
8.00-16.00
ksiazkigor@gmail.com
533 499 988
Śledź nas
facebook instagram
Sklep autoryzowany, zarządzany przez:
 
Płatności obsługuje:
Tutaj zapłacisz przez:
lub wiele innych